Algemene Voorwaarden

Hieronder lees je de duurzame afspraken, de Algemene Voorwaarden, tussen afnemer en AppelvanOpa. 

AppelvanOpa is gevestigd aan de Rijnegomlaan 42 in Aerdenhout. Op dit adres is geen winkel gevestigd. Op onze website staat vermeld waar de producten van AppelvanOpa te koop zijn.

Versie september 2018

1. Algemeen 

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van AppelvanOpa. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de website van AppelvanOpa en zijn te downloaden als pdf bestand. Na een schriftelijk verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar. 

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geef de afnemer te kennen akkoord gaat met de leverings- en betalingsvoorwaarden. AppelvanOpa behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden te wijzigen en steeds zal de actuele versie te lezen zijn op de website. 

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door AppelvanOpa erkend. 

1.4 AppelvanOpa garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties. 

2. Levering 

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. 

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal AppelvanOpa bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 5 dagen na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
Bestellingen die in het weekend worden geplaatst worden pas de eerst volgende maandag verwerkt. De verwerking gebeurt op binnenkomst van de bestellingen. AppelvanOpa is op zondag en op nationale feestdagen gesloten. Ook op deze dagen worden er geen bestellingen verwerkt. 

2.3 Aan de leveringsplicht van AppelvanOpa zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door AppelvanOpa geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering. 

2.4 Alle op de website genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. 

3. Prijzen 

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van een aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien één of meerdere leveranciers tussentijdse prijsverhogingen doorvoeren. 

3.2 Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. 

3.3 Alle prijzen op de website zijn in euro`s en inclusief het btw tarief, dat van toepassing is.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht 

Bij levering van producten: 

Bij de aankoop van producten heeft de consument gedurende 14 dagen de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of door een vooraf door de consument aangewezen en aan AppelvanOpa bekend gemaakte vertegenwoordiger. 

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan AppelvanOpa retourneren, conform de door de AppelvanOpa verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 

Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan AppelvanOpa. 

Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het retourformulier, dat is te vinden op de website. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. 

Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht respectievelijk het product niet aan AppelvanOpa heeft teruggezonden, is de koop een feit. 

Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door AppelvanOpa bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. 

Retourzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. 

Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer. 

Artikel 5 – Kosten in geval van herroeping 

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. 

Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de AppelvanOpa dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen onder de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door AppelvanOpa of dat er sluitend bewijs van complete terugzending is overlegd. 

Artikel 6 – Uitsluiting herroepingsrecht 

AppelvanOpa kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien AppelvanOpa dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. 

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: 

Alle in de webwinkel aangeboden soorten vruchtensap, waaronder appelsap. Vruchtensap, waaronder appelsap, kent een – na opening – beperkte houdbaarheidstermijn. 

6.2 Het herroepingrecht geldt niet voor: 

Artikelen die in de aanbieding of uitverkoop zijn. 

Artikelen die speciaal op wensen van de afnemer zijn aangekocht en besteld bij AppelvanOpa. 

7. Gegevensbeheer en privacy

7.1 Indien een afnemer een bestelling plaatst bij AppelvanOpa, dan worden de persoonsgegevens van die persoon of die van de ondernemer opgenomen in het klantenbestand van AppelvanOpa. Om de privacy te waarborgen, handelt AppelvanOpa in overeenstemming met de wet- en regelgeving die van toepassing is op de bescherming van persoonsgegevens. Jouw gegevens zullen we niet aan derden verstrekken. In onze Privacy Verklaring beschrijven we uitgebreider hoe we omgaan met gegevens van afnemers. 

7.2 AppelvanOpa respecteert de privacy van gebruikers van zijn website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van persoonlijke gegevens. 

8. Garantie en conformiteit 

8.1 AppelvanOpa staat er voor in dat zijn producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 

8.2 Een door AppelvanOpa, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument, ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van AppelvanOpa jegens afnemer, kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand. 

8.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer, alvorens over te gaan tot terugzending aan AppelvanOpa, deze gebreken onmiddellijk via het retourformulier te melden aan AppelvanOpa. Je kunt ook een e-mail sturen aan info@appelvanopa.nl.

Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 14 dagen na levering aan AppelvanOpa worden gemeld. 

Retourzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen. 

8.4 Indien klachten van de afnemer door AppelvanOpa gegrond worden bevonden, zal AppelvanOpa naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over een (schade)vergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van AppelvanOpa en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken. Iedere aansprakelijkheid van AppelvanOpa voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. 

9. Overeenkomst 

9.1 Een overeenkomst tussen AppelvanOpa en een afnemer komt tot stand nadat een bestelling door AppelvanOpa op haalbaarheid is beoordeeld. 

9.2 AppelvanOpa behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt na vooruitbetaling. 

10. Afbeeldingen en specificaties 

10.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc. en specificaties; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de website van AppelvanOpa gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. 

11. Overmacht 

11.1 AppelvanOpa is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. 

11.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van AppelvanOpa alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. 

11.3 AppelvanOpa behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is AppelvanOpa gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. 

11.4 Indien AppelvanOpa bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft. 

12. Aansprakelijkheid 

12.1 AppelvanOpa is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door verkeerd gebruik van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website. 

13. Eigendomsvoorbehoud 

13.1 Eigendom van alle door AppelvanOpa aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij AppelvanOpa zolang de afnemer de vorderingen van AppelvanOpa uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van AppelvanOpa wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW. 

13.2 De door AppelvanOpa geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. 

13.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. 

13.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan AppelvanOpa of een door AppelvanOpa aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin AppelvanOpa haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen. 

13.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht AppelvanOpa zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen. 

13.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan AppelvanOpa. 

(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)